ข้อกำหนดการใช้งาน


โดยการเข้าถึงหรือใช้งาน Shopdee คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเพื่อผูกมัดตัวคุณเอง บุคคลที่สาม บริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ และการใช้และ/หรือการโต้ตอบของคุณ ตลอดจนการใช้หรือโต้ตอบกับไซต์ต่อไปถือเป็นการที่คุณได้อ่านและ ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เช่นเดียวกับข้อตกลงอื่น ๆ ที่เราอาจโพสต์บนเว็บไซต์.

โดยการดู เยี่ยมชม ใช้ หรือโต้ตอบกับ Shopdee หรือด้วยแบนเนอร์ ป๊อปอัพ หรือโฆษณาใด ๆ ที่ปรากฏบนนั้น แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopdee.

Shopdee ปฏิเสธโดยเฉพาะการเข้าถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA) ปี 1998.

Shopdee สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบุคคลหรือผู้ชมใดๆ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณยอมรับเป็นเงื่อนไขสำหรับการดู http://localhost/Chatnshops_Marketplace/ ได้รับอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเว้นและสำหรับการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย.

ข้อตกลงการใช้งานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ผู้เยี่ยมชมมีหน้าที่ยืนยันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตในการเข้าถึง Shopdee , เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการตรวจสอบหน้าข้อกำหนดการใช้งานนี้ทุกครั้งที่เยี่ยมชม Shopdee.

ภาคีของข้อตกลงการใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม ผู้ดู ผู้ใช้ สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ หรือลูกค้า ซึ่งเรียกรวมกันในที่นี้ว่า `ผู้เยี่ยมชม` เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้ เว็บไซต์และเจ้าของและ/หรือผู้ดำเนินการเป็นภาคีของข้อตกลงนี้ ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

เว้นแต่คุณได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชม ผู้ชม สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ หรือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนี้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ พวกเขาไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ คัดลอก บันทึก พิมพ์ ขาย หรือเผยแพร่เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ เมื่อเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการเข้าถึงนี้ และคุณรับทราบว่าการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นผิดกฎหมายและอาจทำให้คุณต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา อีกครั้ง ผู้เข้าชมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการใช้เนื้อหาหรือบางส่วน รวมถึงฐานข้อมูล หน้าที่มองไม่เห็น หน้าที่เชื่อมโยง รหัสพื้นฐาน หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ไซต์อาจมี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือเพื่อการใช้งานใดๆ ก็ตาม ในการรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันอาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดนี้ Visitor ตกลงที่จะชดเชยให้กับเจ้าของ Shopdee พร้อมชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหากสามารถคำนวณได้ ค่าใช้จ่ายจริงและความเสียหายจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผู้เยี่ยมชมรับประกันว่าเขาหรือเธอเข้าใจว่าการยอมรับข้อกำหนดนี้เป็นเงื่อนไขในการเข้าถึง Shopdee และการเข้าถึงนั้น Shopdee ถือเป็นการยอมรับ.

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือสิทธิ์ในการใช้ ขาย เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะต้องสันนิษฐานว่าเป็นกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ ผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหาของไซต์ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะมีการทำสัญญาหรือได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง.

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์ การสร้างแบรนด์ร่วม `การเฟรม` และการอ้างอิงไซต์ต้องห้าม

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดเชื่อมโยง ChatnShops หรือบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า การสร้างตราสินค้าหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) กับของตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง URL (ที่อยู่เว็บไซต์) ของเว็บไซต์นี้หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ `กรอบ` ไซต์ คุณตกลงโดยเฉพาะที่จะให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์ในการลบหรือยกเลิกการเปิดใช้งานกิจกรรมใดๆ ดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดนี้ ในการรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันอาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดนี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของ Shopdee พร้อมชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหากสามารถคำนวณได้ ค่าใช้จ่ายจริงและความเสียหายจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า คุณรับประกันว่าคุณเข้าใจว่าการยอมรับข้อกำหนดนี้เป็นเงื่อนไขในการเข้าถึง Shopdee และการเข้าถึงนั้น Shopdee ถือเป็นการยอมรับ.

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์

Shopdee ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏที่ เชื่อมโยงไปยัง หรือกล่าวถึงบน ChatnShops ผู้เข้าชมยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการดู อ่าน ใช้ หรืออาศัยข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณจะทำสัญญาโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นซึ่งตรงกันข้ามกับเรา คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ว่าถูกต้อง เราไม่รับประกันดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณจากการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ผู้เข้าชมถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดของไวรัส เวิร์ม หรือปัจจัยที่เสียหายอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้เข้าชมหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้เข้าชมสื่อสารด้วยในภายหลังจากรหัสหรือข้อมูลที่เสียหายซึ่งถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เข้าชมดูและโต้ตอบกับ Shopdee , หรือแบนเนอร์หรือป๊อปอัปหรือโฆษณาที่แสดงบนนั้น โดยเป็นความเสี่ยงของเขาเอง.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เยี่ยมชมดาวน์โหลดข้อมูลจาก Shopdee ด้วยความเสี่ยงของเขาเอง เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดจะปราศจากรหัสคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัสและเวิร์ม.

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยการดู ใช้ หรือโต้ตอบในลักษณะใดๆ กับ Shopdee , รวมถึงแบนเนอร์ โฆษณา หรือป๊อปอัป ดาวน์โหลด และในฐานะเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่อนุญาตการเข้าชมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เข้าชมสละสิทธิ์ตลอดไปในการเรียกร้องความเสียหายของคำอธิบายใด ๆ และทั้งหมดตามปัจจัยเชิงสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะชั่วร้ายหรือกว้างขวางเพียงใด ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางอารมณ์ คาดการณ์ได้หรือคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ สำหรับเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่อาจอนุญาตให้มีข้อยกเว้นเหล่านี้ ความรับผิดสูงสุดของเราจะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณจ่าย (หากมี) สำหรับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ให้เรารับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การจลาจล กิจกรรมทางอาญา ภัยธรรมชาติ การหยุดชะงักของการสื่อสารหรือโครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน การขาดแคลนหรือการหยุดชะงัก (รวมถึงการนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมาย) การขาดแคลนวัสดุ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา.

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้เยี่ยมชมตกลงว่าในกรณีที่เขาสร้างความเสียหายให้กับเราหรือบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Shopdee , ผู้เยี่ยมชมจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และหากทำได้ จะปกป้องเราจากการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ.

การส่ง

ผู้เยี่ยมชมตกลงเป็นเงื่อนไขในการรับชมว่าการสื่อสารใด ๆ ระหว่างผู้เยี่ยมชมและเว็บไซต์ถือเป็นการส่ง การส่งทั้งหมด รวมถึงบางส่วนของมัน กราฟิกที่มีอยู่ หรือเนื้อหาใด ๆ ของการส่งจะกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเว็บไซต์ และอาจนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องรับการพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เข้าชมตกลงที่จะสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประสงค์จะอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เห็นสมควรตลอดไป “การส่ง” เป็นข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย.

สังเกต

ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และผู้เข้าชมรับประกันโดยชัดแจ้งว่าสิทธิในการแจ้งให้ทราบถูกสละเป็นเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตเพื่อดูหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์.

ข้อพิพาท

ส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่เว็บไซต์กำหนดสำหรับการดู ใช้ หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการโต้เถียงใดๆ (“การเรียกร้อง”) ใดๆ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงปัญหาการร้องขอ ปัญหาความเป็นส่วนตัว และปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการยื่นข้อพิพาทไปยังสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา กฎ และแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดูได้จาก American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605 การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเมืองหรือเขตของเจ้าของ . ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชม ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้ติดตาม หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นศาลหรือพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้ติดตาม หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการค้นพบก่อนการทดลอง ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้อนุญาโตตุลาการ; คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันโดยจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ คู่สัญญาฝ่ายที่ชนะจะได้รับเงินคืนจากอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.

เขตอำนาจศาลและสถานที่

หากเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้ต้องถูกนำขึ้นสู่ศาล ทั้งก่อนหรือหลังอนุญาโตตุลาการ ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าตกลงที่จะให้เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวและเหมาะสมที่จะเป็นรัฐและเมืองที่ประกาศไว้ในข้อมูลการติดต่อ ของเจ้าของเว็บ เว้นแต่จะระบุไว้ที่นี่เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่การฟ้องร้องอยู่ในศาลรัฐบาลกลาง ศาลที่เหมาะสมจะเป็นศาลรัฐบาลกลางที่ใกล้ที่สุดกับเจ้าของ Shopdee ’ที่อยู่ กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก ผู้สมัครสมาชิก หรือลูกค้า ตกลงว่ากฎหมายที่ใช้บังคับที่จะบังคับใช้ ในทุกกรณี จะเป็นของรัฐเจ้าของ Shopdee.